Títol
 
 
INICI DE PAÜLSDIGITAL.CAT
AGENDA D'ACTES
ÀLBUMS DE FOTOS
ALLOTJAMENTS
ENLLAÇOS
TELÈFONS
VÍDEOS

01/09/2009: Ple ordinari a l'Ajuntament

 

No va assistir al Ple la regidora Mònica Pons Prats. Els punts tractats són:

 

Aprovació actes anteriors

Aprovació Pressupost i plantilla 2009 Projecte i pressupost de l’obra “Arranjament dels accessos al cementiri municipal
Plec de clàusules per a la contractació de l’obra “Arranjament dels accessos al cementiri municipal Suport a la proposta de “Moció per a la realització d’una consulta popular sobre la independència nacional Relació de factures  pagades
Relació de  llicencies d’obres efectuades Resolucions de l’Alcaldia Precs i preguntes

 • Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2009 i de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 2 de setembre de 2009.

S'aproven per unanimitat.

 

 • Aprovació del Pressupost General i de la plantilla de personal per a l'exercici 2009.

El total del pressupost és de 1.301.114,88 €, d'on destaquem les següents despeses:

231.505,72 € per despeses de personal (inclou el sou del regidor amb dedicació i de totes les persones eventuals que treballen a compte de l'Ajuntament).

245.250,67 € del Capítol II dedicat a despeses de funcionament de l'Ajuntament i dels serveis que presta (maquinària, electricitat, festes,...).

7.100 € per interessos de préstecs, bàsicament.

15.900 € per transferències corrents (subvencions a entitats, pagaments a institucions, etc).

788.355,49 € per inversions, que són:

Xarxa clavegueram

Accessos cementeri

Aparcaments

Camins

Il·luminació camí Moledor

Centre interpretació dels Ports

Teulada dipòsit

Centraleta clor

Cal dir que, tal com se li ha aclarit al cap de l'oposició, alguna d'aquestes inversions s'executarà l'any que ve, però s'ha de consignar en el pressupost d'enguany perquè és quan s'ha de licitar.

13.003 € per amortitzacó de préstecs.

 

Torna a dalt

 • Aprovació del projecte i pressupost de l’obra “Arranjament dels Accessos al Cementiri Municipal”, inclòs al PUOSC 2009

Es tracta de condicionar els accessos al cementeri des de la plaça Major i habilitar-hi aparcaments públics. El total de despeses és de 412.338,66 €, amb una subvenció de 355.000,10 €. El regidor José Gabriel pregunta si s'ha posat en les bases la preferència de treballadors locals i se li respon que sí. S'afegeix que també inclou la garantia i que el termini d'execució serà de 5 mesos, entre altres coses.

S'aprova per unanimitat.

 

 • Aprovació del Plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques particulars que han de regir la contractació de l’obra “Arranjament dels accessos al cementiri municipal”, inclòs al PUOSC 2009

Tràmit que complementa el punt anterior.

Torna a dalt

 • Aprovació per a donar suport a la proposta de “Moció per a la realització d’una consulta popular sobre la independència nacional

El grup del Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal (PSC-PM) hi vota en contra "perquè no és vinculant".

S'aprova per majoria absoluta amb els vots del grup de Convergència i Unió. Es tracta de donar suport a la consulta que ja es va fer a Arenys de Munt, de rebutjar la posició dels estaments espanyols en aquest cas, i d'apoiar sense cap entrebanc la possible iniciativa que qualsevol entitat paülsenca faci per a celebrar una consulta popular en el nostre municipi.

Aquestes són les entitats paülsenques legalitzades:

 

Torna a dalt

 • Relació de factures  pagades:

        

LLISTAT DE FACTURES APROVADES

Empresa

Concepte

Cost

Gavaldà-Alcón, SL

Mur de pedra

        

4.516,00 €

TÜVRheinland

Baixa tensió en Pl. Major

           

305,51 €

Toscà

Beguda per a Cap d'any - Sant Antoni

           

227,58 €

Llibreria Scanner

Material oficina

             

48,95 €

Qualitat i Medi Ambient

Llum rotonda

           

208,80 €

Rull

Placa Casal de joventut

           

339,88 €

REBE

Recollida desembre 2008 - abril 2009

        

8.838,72 €

Diari de Tarragona

Subscripió fins 24/11/09, publicitat Sant Antoni

        

1.088,00 €

Pronto Servis

Cabines sanitàries Sant Antoni

           

208,80 €

Cadena Dial-Ser

Publicitat festa de Sant Antoni

           

464,00 €

Fusteria Ricardo Camins

Arrimador Casal

        

1.709,26 €

Consorci residus

Tractament residus  gener - març

        

2.219,31 €

Cèsar Alcoverro

Tiquets gener - abril

           

634,87 €

Jose Ramon Llorens

Memòria Camí de les Deveres, aparcament escoles i serveis tècnics abril i maig

        

2.373,50 €

Ca les Barberes

Dinar Sant Jordi 2009

           

200,00 €

Fundació Esclerosi Múltiple

Campanya Mulla't 2009

           

100,00 €

Departament de Medi Ambient

Matrícula d'àrea de caça

           

210,35 €

IES Roquetes 

Premi beca IES Roquetes 2009

           

100,00 €

La Veu de l'Ebre

Publicació edicte, publicitat Festa cirera

           

538,24 €

Hifeda, s.l.

Caixes festa de la cirera

           

418,30 €

Telefònica

Maig, juny i juliol

        

1.422,45 €

Fecsa endesa

Maig, juny i juliol

        

2.874,43 €

Hidrofou

Cloració i piscina

        

1.501,25 €

Extintors Rion

Revisions extintors Ajuntament

           

246,66 €

Abelló

Assessoria laboral juny, juliol i agost

           

604,24 €

Ferreteria Garcia

Cavallets Festa de la cirera

           

198,97 €

Hiper Europa

Equip de música piscines

           

109,90 €

Herraiz

Brides i vàlvula de seguretat

        

1.152,04 €

Ramon Pons Espinos

Esmorzar puntaires Festa cirera 09

             

85,41 €

Catalana Occident

Assegurança instal·lacions esportives

        

1.062,82 €

Oficomplet

Material oficina

           

257,85 €

Col.legi de veterinaris

Servei veterinaris correbous

           

818,55 €

Impremta Querol

Cartells i programes Festa Cirera

           

490,68 €

Querol

Fotocòpies Ajuntament

             

73,07 €

Iberbanda

Internet Casal joventut juliol i agost

           

245,92 €

Xaranga tal Com Sona

Actuacions Cursa, Festa cirera i Sant Joan

        

1.948,80 €

Sports fevi

Raquetes tennis i plaques Festa cirera

           

290,30 €

E.S. Les 4 rodes

Gasoil juliol

           

265,30 €

Angel Benaiges Bru

Cireres i meló de moro

           

126,00 €

Mayor

Reparació juntes piscina

           

123,12 €

Pots

Marcar plaça Major

             

12,47 €

Ebre renting 

Fotocòpies juliol 09

           

100,30 €

Comercial Cid

Serrells festes majors

           

585,50 €

Hidrofou

Temporada piscina 09

           

137,99 €

Pasfalt, s.l.

Arranjament zones aparcaments

      

75.198,90 €

Casal d'estiu

Material per a les activitats

           

355,05 €

Correus

Certificats juny, juliol i agost

           

158,23 €

Caçadors

Sembra i treball

           

156,00 €

Diversos festes

Festes majors, Sant Joan i Sant Cristòfol

        

3.651,62 €

 

TOTAL

119.003,89 €

S'aclareix que la factura de Pasfal correspon al 70% del FEIL, i que d'aquesta inversió encara falten alguns serrells, com la il·luminació del camí del Moledor, obra aquesta que, diu l'alcaldessa Júlia Celma, es fa en col·laboració amb l'empresa FECSA-Endesa, com a contrapartida a la instal·lació de les torres elèctriques que anys enrere van col·locar a les Vall de vinyes. Per tal de compensar això (no havia pagat cap permís d'obra), afegeix que aquesta empresa també va fer-se càrrec de la instal·lació elèctrica de la rotonda d'entrada al poble i de la supressió de la torre que estava situada als antics vestidors de la pista poliesportiva, entre altres coses.

Cartell anunciador del Plan E

Durant els dies en què van eliminar la torreta i es va condicionar el terreny

Una de les obres que encara falta acabar, l'enllumenat del camí del Moledor

Torna a dalt

 • Relació de  llicències d’obres efectuades

El total cobrat en concepte de llicència d'obres és de 5.209,79 €, i correspon a 9 actuacions de particulars en les seues propietats.

Torna a dalt

 • Resolucions de l’Alcaldia:

  • Delegació de les funcions d'alcaldia en el 1r Tinent d'alcalde.

  • S'accepta acollir-se a la convocatòria d'ajuts per a l'elaboració i implementació de polítiques de dones.

  • Acceptació de la subvenció de la Diputació per al control del subministrament d'aigua de consum humà.

  • Baixa d'un rebut duplicat a BASE.

  • Acollir-se a les bases d'inversions extraordinàries de la Diputació.

  • Acollir-se a la subvenció de la Diputació per manteniment del PEIN.

  • Acceptació subvenció per programes i activitats de foment cultural dotada amb 3.000 €.

  • Comunicació de l'activitat d'allotjament per a ús turístic Cal Puyo.

  • Inici d'elaboració de l'expedient del Pressupost per al 2009.

  • Donar suport al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) amb un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. L'Ajuntament aporta 257 euros anuals i es tracta d'un servei d'assessorament a les dones en col·laboració amb l'Institut Català de la Dona.

  L'alcaldessa, Júlia Celma Lluís

Torna a dalt

 • Precs i preguntes

El regidor socialista Jordi Gabriel Jover pregunta en quina situació està el recurs administratiu que hi ha pendent entre l'Ajuntament i els veïns Marc Escubedo i Raquel Mulet. La secretària li respon que encara està pendent de citació judicial o d'acord previ entre les parts.

S'interessa també per la pèrdua d'aigua que durant alguns dies es va observar a la depuradora de les piscines. Se li diu que s'ha espatllat i que es va solucionar amb un arranjament provisional mentre va durar la temporada estiuenca, i ara valoraran què s'hi ha de fer.

Pregunta per què s'ha atorgat la gestió del Corralet a gent de fora. Se li diu que ningú del poble va acceptar les condicions.

Finalment vol saber notícies sobre la implantació de la TDT a Paüls i se li diu que des de la Generalitat han tornat a canviar de parer i ara troben massa cara la solució que havien apuntat mesos enrera. Sembla que finalment es decidiran per la connexió via satèl·lit.

El cap de l'oposició, José Gabriel Llorens, pregunta si s'ha comprovat l'augment que va observar en el passat Ple ordinari per als rebuts de l'aigua. La secretària li respon que no ho ha mirat, encara.

Pel que fa a aquesta qüestió, i segons la informació de què disposem a PAÜLSdigital.cat, la taxa per consum d'aigua es paga a exercici passat. Així, si hom es fixa en els rebuts d'aigua pagats enguany podrà comprovar que corresponen a l'exercici 2008 (a diferència, per exemple, de l'impost de circulació, que correspon a l'any en curs). L'import és superior al del 2007, sí, però simplement conté l'augment que es va aprovar per unanimitat (hi van assistir els mateixos set membres de la Corporació que encara avui ostenten els seus càrrecs, amb la diferència que de secretari estava Joan Josep Mulet Moragrega) en el Ple ordinari municipal celebrat el 9 d'octubre del 2007, on es modificaven les ordenances fiscals per a l'exercici del 2008 i on, entre altres coses es va acordar que "la tarifa d'aigua per particulars passa de 20 a 25 €". Podeu ampliar la informació repassant l'acta d'aquell Ple publicada en la revista municipal El Xiprer, número 72, de desembre del 2007. Per a l'exercici del 2009, que s'haurà de pagar l'any vinent, no hi hauria d'haver cap augment perquè no se n'ha aprovat cap...

Pregunta si s'han concedit dos plans d'ocupació a Paüls i se li respon que sí, l'un ocupat pel veí Esteban Gavaldà Díaz (Pito), que ajuda la brigada municipal, i l'altre, encara per cobrir, que s'encarregarà d'obrir i vigilar el Casal de joventut, d'arranjar l'arxiu municipal i, si hi ha temps, d'ajudar a la secretaria de l'Ajuntament. El cost serà de 0 €.

Pregunta també si l'Ajuntament té res a veure en el fet que els mossos d'esquadra han anat a alguna casa particular per avisar sobre els vehicles mal aparcats. Se li diu que després de fer molts bans públics, de requerir personalment i de tindre moltes queixes de veïns que no poden circular per alguns carrers degut a que estan obstruïts per algun vehicle mal aparcat, es va avisar aquest cos policial perquè intentessin posar-hi remei, i sempre amb el condicionant que no intimidessin els pagesos.

Pregunta per la situació de la casa del costat de cal Rogal, ja que se l'hi ha esfondrat la teulada i algun pis i està en perill d'enderroc. Respon l'alcaldessa que s'investiga la propietat de l'immoble i confia que aviat s'arranjarà la situació.

Pregunta si s'ha tingut alguna reunió amb un veí afectat pel projecte de la depuradora que ha demanat concessions particulars, concretament amb el Joaquin Benaiges (Boix). Se li diu que sí, com també amb altres, però que no hi ha cap compromís.

Vol saber si la junta de la Cooperativa s'ha reunit amb l'Ajuntament i sobre què van parlar. Se li diu que sí i que ha estat per intentar aclarir per què no paguen el lloguer del local municipal que estan ocupant quan hi ha un contracte firmat. A més, recalca l'alcaldessa, "qui ara és president de la societat, era alcalde quan es va firmar".

Vol saber si hi va haver alguna discussió amb la penya taurina en les Festes Majors. El regidor Enric Povill li respon que no va discutir i que únicament va avisar la penya, com a organitzadora dels bous de l'últim dia de Festes, que tinguessin cura dels menors d'edat i tampoc no va deixar que soltessin els bous des de la plaça de les Voltes pel perill que comportava.

Acaba el regidor dient que la veïna Ana Bru Lluís (Sementer) va queixar-se a l'Ajuntament sobre la pujada de l'impost de rústica, que considerava excessiu, i se li va respondre que "això ve de fora" quan, afegeix el regidor, els impostos són potestat de l'Ajuntament encara que els cobri BASE. Respon la secretària que l'augment és el que es va aprovar en Ple i s'extranya que aquella fos la resposta que es va donar a l'esmentada veïna.

 

 

 
© PAÜLSdigital.cat | Contacte
Torna a dalt